ALGEMENE VOORWAARDEN HET ATELIER

 

        Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht vanaf 18 maart 2007.

 

        Artikel 1 - Definities

        In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

·  Ondernemer: De natuurlijke- of rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt;

·  Consument: De natuurlijke persoon die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

·  Overeenkomst: Een overeenkomst die middels direct, persoonlijk contact tussen ondernemer en consument plaats vindt;

· Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

· Techniek voor communicatie op afstand: Middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

· Bedenktijd: De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

· Herroepingsrecht: De mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

· Dag: Kalenderdag;

· Duurtransactie: Een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam: Het Atelier
Vestigings– en bezoekadres: Op aanvraag verkrijgbaar

Telefoonnummer: 06 242 03 426 (Carry) & 06 239 02 899 (Barbara)
Bereikbaarheid: Dagelijks van 10.00 uur t/m 21.00 uur
E-mailadres:
info@leukeschilderijen.eu.

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

· Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst , zowel bij persoonlijk contact, bezichtiging in ons atelier als op afstand tussen ondernemer en consument;

· Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden, via de internetsite aan de consument beschikbaar gesteld.

 

Artikel 4 - Het aanbod

· Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld;

· Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken;

· Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten;

· Kennelijke afwijkingen, vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet;

· Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

· De prijs inclusief belastingen;

· De eventuele kosten van aflevering worden in onderling overleg bepaald;

· De wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

· De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;

· De Algemene Voorwaarden die door ondernemer worden gehanteerd en op de website zijn vermeld. Hier kan  de consument deze Algemene Voorwaarden langs elektronische weg raadplegen.

 

 

Artikel 5 - De overeenkomst

· De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod;

· Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving;

· De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag, zonder opgaaf van redenen, te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht bij levering van producten

· Bij de aankoop van producten op afstand heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen;

· Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument;

· Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden;

· Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren;

· Bij aankoop middels direct/persoonlijk contact kan de consument zich niet op herroepingsrecht beroepen.

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

· Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen alle kosten van verzending voor zijn rekening;

· Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht 

· Herroepingsrecht is voor de consument uitgesloten voor alle overeenkomsten anders dan op afstand afgesloten;

· Uitsluiting van het herroepingsrecht is mogelijk voor producten:

· Die door consument bekeken en geaccepteerd zijn;

· Die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

· Die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

· Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

· Voor producten waarvan de consument zich niet conform artikel 6 heeft gedragen;

· Waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.

 

Artikel 9 - De prijs

· De prijs van het aangeboden product, zoals vermeld op de site: www.leukeschilderijen.eu, is bindend. Verzendkosten zijn hierin niet meegenomen en zullen separaat in rekening worden gebracht.

 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

· De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande afspraken.

Het Atelier

Uw adres voor prachtige, zelfgemaakte schilderijen

Copyright©leukeschilderijen.eu                                                                      All Rights Reserved                                                              Gebouwd door: Leen Blok - april 2017

Neemt u a.u.b. goed kennis van onze Algemene Voorwaarden. Het is enorm belangrijk dat u deze heel goed doorneemt voordat u eventueel tot aankoop over gaat. Is zowel een borg voor u, als koper, als voor ons als verkopende partij. Wellicht ten overvloede maar op al onze verkopen zijn onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing.