DEZE SITE MAAKT MOOIE SCHILDERIJEN VOOR IEDEREEN BEREIKBAAR

Het IJsselsteinse Atelier, uw adres voor prachtige, zelfgeschilderde schilderijen.

    Copyright©leukeschilderijen.eu                                                                                                                                         All Rights Reserved                                                                                                                                                     Gebouwd door: Leen Blok - mei 2020

ALGEMENE VOORWAARDEN HET ATELIER

Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht vanaf 18 maart 2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

·

Ondernemer:

De natuurlijke- of rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt;

·

Consument:

De natuurlijke persoon die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

·

Overeenkomst:

Een overeenkomst die middels direct, persoonlijk contact tussen ondernemer en consument plaats vindt;

·

Overeenkomst op afstand:

Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

·

Techniek voor communicatie op afstand: 

Middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

·

Bedenktijd:

De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

·

Herroepingsrecht:

De mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

·

Dag:

Kalenderdag;

·

Duur transactie:

Een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

·

Naam:

Het Atelier;

·

Vestigings– en bezoekadres:

Op aanvraag verkrijgbaar;

·

Telefoonnummer:

0624 203 426 (Carry) & 0620 383 457 (Barbara);

·

Bereikbaarheid:

Dagelijks van 10:00 uur tot 21:00 uur;

·

E-mailadres: 

info@leukeschilderijen.eu.

Artikel 3 - Toepasselijkheid

·

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst, zowel bij persoonlijk contact, bezichtiging in ons atelier als op afstand tussen ondernemer en consument;

·

Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden, via de internetsite, aan de consument beschikbaar gesteld.

Artikel 4 - Het aanbod

·

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld;

·

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken;

·

Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten;

·

Kennelijke afwijkingen, vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet;

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

·

De prijs inclusief belastingen;

·

De eventuele kosten van aflevering worden in onderling overleg bepaald;

·

De wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

·

De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;

·

De Algemene Voorwaarden die door ondernemer worden gehanteerd en op de website zijn vermeld. Hier kan  de consument deze Algemene Voorwaarden langs elektronische weg raadplegen.

Artikel 5 - De overeenkomst

·

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod;

·

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving;

·

De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag, zonder opgaaf van redenen, te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 6 - Herroepingsrecht bij levering van producten

·

Bij de aankoop van producten op afstand heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen;

·

Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument;

·

Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden;

·

Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren;

·

Bij aankoop middels direct/persoonlijk contact kan de consument zich niet op herroepingsrecht beroepen.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

·

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen alle kosten van verzending voor zijn rekening;

·

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

·

Herroepingsrecht is voor de consument uitgesloten voor alle overeenkomsten anders dan op afstand afgesloten;

Uitsluiting van het herroepingsrecht is mogelijk voor producten:

·

Die door consument bekeken en geaccepteerd zijn;

·

Die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

·

Die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

·

Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

·

Voor producten waarvan de consument zich niet conform artikel 6 heeft gedragen;

·

Waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.

Artikel 9 - De prijs

De prijs van het aangeboden product, zoals vermeld op de site: www.leukeschilderijen.eu, is bindend. Verzendkosten zijn hierin niet meegenomen en zullen separaat in rekening worden gebracht.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande afspraken.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

·

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen bij de beoordeling van aanvragen en uitvoering van bestellingen van producten;

·

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt;

·

Met inachtneming van hetgeen hierover in art. 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal ondernemer  geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 7 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken.

·

Indien de levering vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk doch tijdig bericht;

·

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Vooraf zal worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Consument kan overeenkomst op basis hiervan kosteloos annuleren;

·

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust, vanaf het moment van verzending door ondernemer tot het moment van bezorging bij de consument, bij de consument. Geldt ook voor retourzendingen.

Artikel 12 - Duurtransacties

·

De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand;

·

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

Artikel 13 - Betaling

·

Verschuldigde bedragen dienen de door de consument  vooraf en inclusief verzendkosten te worden voldaan;

·

Bij geen (tijdige) betaling vooraf is ondernemer niet gehouden aan de overeenkomst;

·

Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden;

·

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden;

·

In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer, het recht om 25% van de afgesproken prijs van de overeenkomst bij de consument in rekening te brengen.

Artikel 14 - Klachtenregeling

·

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd;

·

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 7 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 7 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 15 - Geschillen

·

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing;

·

Een geschil wordt door de ondernemer alleen in behandeling genomen als de consument zijn klacht binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd;

·

Wanneer de ondernemer binnen bekwame tijd geen klacht heeft ontvangen van consument, dan hoeft ondernemer deze klacht niet meer in behandeling te nemen;

·

Bij een geschil tussen ondernemer en consument is uiteindelijk de mening van de ondernemer, mits deze in alle redelijkheid en billijkheid is genomen, bindend.